Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Mysten, Hemsjö

Fr trettio r sedan

28 augusti 1982
Nu
31 augusti 2011

Mysten i Hemsjö socken

Åkermarken på gården var utarrenderad sedan 1962 men betesmarkerna hade bara sporadiskt hyst betesdjur. Lövsly höll på att ockupera marken fram till 1979 då ett par får inköptes för att hålla marken närmast husen öppen. Sedan dess har med djurens hjälp drygt två hektar blivit hävdad betesmark. Fårflocken har utökats betydligt och en del av den leasas i dag ut sommartid för liknande insatser på andra gårdar. Den pågående restaureringen av betesmarkerna gav oss idén till ta ett par bilder på samma plats med några års mellanrum för att dokumentera framstegen. Det kom att ta 29 år innan den andra bilden togs. Får går ganska hårt åt markens blomster. Därför brukas ett par mindre områden (0,3 hektar) som slåttermark. Slåttern äger rum i månadsskiftet juli-augusti vid ett tillfälle då bra hötork väntas. Ängen efterbetas med en eller två baggar under ett par veckor i månadsskiftet september-oktober. Under våren bränns vissa partier av för att hålla tillbaka stagg (Nardus stricta), tuvtåtel (Deschampsia cespitosa) och blåbärsris samt gynna slåttergubbe (Arnica montana).

Om gården, arbetet och syftet med skötseln har markägaren Ingemar Zachrisson skrivit i boken Utblick från en gårdsplan (2001).

Koordinater

RT90 X Y: 6 416 933, 1 301 759

Sweref99 X, Y: 6 412 921, 349 629

Lat, long decimal: 57,83290 12,46747