Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Stora Landa, Landa

Fr trettio r sedan

11 juli 1992
Nu
22 augusti 2012

Stora Landa, Landa socken

Denna betesmark har undersökts mer utförligt än övriga vad gäller brukandet. Enligt laga skifteskartan från 1874 utgör marken en del av ett åker- och änggärde, där små, oregelbundna och steniga åkerlappar intar ungefär lika stor areal som slåttermarken. Enligt Svea Johansson, född i byn 1927 och bosatt här till 1948, odlades under denna tid alla åkrarna. Av den gamla ängsmarken slogs ett mindre, sankt parti med lie, medan nöt, häst och får tjudrades och fick beta på de smala remsorna mellan åkrarna. Efter hand upphörde odlingen av åkrarna och betesdjuren kunde i stället hållas inhägnade. Fram till början av 1980-talet var betestrycket tillräckligt hårt för att hålla tillbaka mindre smakliga växter som älggräs (Filipendula ulmaria) och bergrör (Calamagrostis epigeios). Den senare växte i odlingsrösen. Från 1985, då en ny brukare tog över betet, betades området av 11–12 kvigor, något färre på hösten. Betessläppningen ägde rum kring 10 maj. Under de följande tjugo åren expanderade bergröret starkt och intog till slut uppskattningsvis 20–25% av arealen. Växten sprider sig med underjordiska utlöpare och kan bilda stora kloner. "De späda bladen ätas af Kreaturen, men äldre röras de icke", skriver Retzius (1806). Allteftersom bergrörets kloner vidgats, har betet på övrig mark blivit hårdare. Fuktigare partier är dock svagt betade. Älggräset (Filipendula ulmaria) rörs knappt av djuren. Betesmarken i Stora Landa var efter drygt två decennier av otillräckligt betestryck i behov av restaurering. Åren 2005-06 brändes bergrörsbeståndet, vilket medförde att korna betade en del av de uppskjutande skotten. På sensommaren slogs tätare delar av beståndet. Detta i kombination med fler betesdjur har starkt trängt tillbaka bergröret. Det högre betestrycket riskerar dock att slå ut klasefibla (Crepis praemorsa) och rödklint (Centaurea jacea) som har svårt att tåla högt betestryck.

Koordinater

RT90 X Y: 6 438 010, 1 328 136

Sweref99 X, Y: 6 434 298, 375 737

Lat, long decimal: 58,032797, 12,895599